Vota ba ita nia futuru

Dezafiu saida de’it mak Governu presiza hasoru atu nune’e Timor-Leste bele sai fatin ida di’ak liu hodi moris, durante iha tempu COVID no pós-COVID?

Hanehan iha konkorda ka la konkorda hodi vota

Hato’o Ita-Boot nia opiniaun, se konkorda ka lae ho resposta sira husi ema seluk ba pergunta ida ne’e no hato’o mós Ita-Boot nia resposta rasik (hakerek iha kaixa-textu iha kraik) atu nune’e ema seluk mós bele responde. Haruka Ita-Boot sira nia ideia dala-ida de’it

  • Atu konfirma katak utilizador sira hetan seguransa no kualidade ba plataforma mantein nafatin, favori da halo tuir regra uma nian (Kazu kontráriu, sei la aseita Ita-Boot sira nia resposta) :
  • La bele hato’o ideia sira hamutuk iha resposta ida, haruka de’it ideia ida dala ida (Bele haruka resposta ida ka liu tuir Ita-Boot sira hakarak).
  • La bele responde fali iha ema seluk sira nia resposta, só bele vota de’it ba resposta sira hanesan (Konkorda, la konkorda, liu de’it / la iha serteza)
  • La bele submete resposta ne’ebe ofende ka abuza nian
  • La bele submete resposta ne’ebe kria diskriminasaun hasoru grupu ka indivídu sira
  • Submete de'it resposta sira ne'ebe responde ativamente ba pergunta ne'ebe halo ona
  • La bele repete komentáriu sira ne’ebe submete ona

Hatudu katak Ita-Boot sira nia resposta sei sai hanesan revizaun no baze ho diresaun husi leten molok halo aprovasaun.

Agora daudaun hela !